Nieuw boek luidt noodklok over komende Synode

Synodaliteit dreigt de Kerk tot in haar fundament aan te tasten. (Achtergrondfoto: Mazur/CatholicNews via Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Nieuw boek luidt noodklok over komende Synode

THEMA'S:

De komende Synode over Synodaliteit is "een revolutie" die in gang wordt gezet "om het zelfverstaan van de Kerk radicaal te veranderen in overeenstemming met een hedendaagse ideologie, die veel ontkent van wat de Kerk altijd heeft onderwezen en gepraktiseerd."

Synodaliteit is niet katholiek

In een voorwoord van een nieuw boek, dat in vele talen uitkomt, waaronder het Nederlands. Het is getiteld Het Synodale Proces is een Doos van Pandora. 100 Vragen en Antwoorden, merkt kardinaal Raymond Burke op dat "synodaliteit", die het katholicisme opnieuw zou moeten definiëren, "geen geschiedenis heeft in de leer van de Kerk" en "geen redelijke definitie".

Synodale model verspreidt verwarring

Kardinaal Burke betreurt "de duidelijke en ernstige schade" die het synodale proces "toebrengt aan het Mystieke Lichaam van Christus" en waarschuwt katholieken dat het synodale model, dat in Duitsland al verwarring, dwaling en schisma's verspreidt, zich in de universele Kerk zal voortplanten.

Synodaliteit als bedrieglijk ‘talismanwoord’

De auteurs van het boek, José Antonio Ureta en Julio Loredo de Izcue, halen de katholieke denker Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995) aan, en leggen uit hoe synodaliteit wordt gebruikt als een "talismanwoord” dat "vatbaar is om te worden geradicaliseerd en misbruikt voor propaganda" gezien de "elastische" betekenis ervan.

Doos van Pandora

De doos van Pandora in de ondertitel verwijst naar een mythologisch ‘geschenk’ dat jaloerse goden tot diens verderf aan de mens zouden hebben geschonken: een doos die bij opening vol bleek te zitten met om zich heen grijpende ondeugden en rampspoeden.

Rehabilitatie dreigt van ketterijen

Net zo waarschuwen Ureta en Loredo dat het synodale project van paus Franciscus een "revolutionair" proces is dat "oude ketterijen overneemt die herhaaldelijk zijn veroordeeld door het leergezag" en dat "het dreigende gevaar inhoudt dat er een nieuwe Kerk wordt gebouwd, anders dan de katholieke Kerk zoals die altijd heeft bestaan."

Lees ook: Paus Franciscus: ‘De Kerk is de gemeenschap van geredde zondaars’

Katholieke Kerk bedreigd tot in haar fundament

"Voor een aandachtige waarnemer neemt dit panorama apocalyptische vormen aan. Er is een manoeuvre aan de gang om de Heilige Moeder Kerk af te breken door de basiselementen van haar organische constitutie en leer uit te wissen, waardoor ze onherkenbaar wordt," zo benadrukken de auteurs.

Alsof de Kerk zich moet bekeren…

Geschreven in de vorm van een catechismus van 100 vragen en antwoorden, leggen de auteurs uit hoe de voorgestelde veranderingen "zo radicaal zijn dat de synode documenten spreken van 'bekering', alsof de Kerk op het verkeerde pad is geweest en een ommekeer moet maken."

Legitimatie van homoseksuele verbintenissen

Over de zware zonde van sodomie merken Ureta en Loredo op dat sommige synodale vaders "mazen in de wet zoeken om verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht canoniek te legitimeren" en "alle sacramenten voor hen openstellen - zelfs het huwelijk". "Bijna alle slotdocumenten van de continentale etappes van de synodale reis (Continental Syntheses) vermelden expliciet de noodzaak om holebi's en transseksuelen op te nemen" en "vermelden expliciet dat er speciale zorg is besteed aan het raadplegen van 'gemarginaliseerde minderheden,'" merken de auteurs op.

Leer Kerk over homoseksualiteit zou ‘vals’ zijn

Kardinaal Jean-Claude Hollerich, relator-generaal van de synode, "heeft verklaard dat de leer van de Kerk over homoseksuele relaties 'vals' is en daarom moet worden veranderd omdat 'de sociologisch-wetenschappelijke basis van deze leer niet langer correct is’”. Bovendien hebben sommige Franse bisschoppen paus Franciscus gevraagd om de beschrijving van homoseksuele handelingen als "intrinsiek ongeordend" en "in strijd met de natuurwet" uit de Catechismus van de Katholieke Kerk te schrappen. Ook hebben ze een commissie in het leven geroepen om de herformulering van de leer over dit onderwerp te bestuderen.

Vrouwelijke diakens en priesters

Het boek roept het schrikbeeld op van de synode die diaconessen en zelfs priesteressen goedkeurt, waarbij wordt opgemerkt hoe paus Franciscus zelf "bepaalde dat tot 25% van de deelnemers aan de synode leken zouden zijn, mannen en vrouwen, allemaal met hetzelfde stemrecht als de bisschoppen."

Katholieke Kerk dreigt onherkenbare verandering

Zelfs als het synodale proces slechts enkele voorstellen goedkeurt, "zouden de veranderingen in de Katholieke Kerk zodanig zijn dat men zich terecht zou kunnen afvragen of zij nog wel lijkt op de Heilige Rooms-Katholieke en Apostolische Kerk gesticht door Onze Heer Jezus Christus," waarschuwt het boek.

Lees ook: Paus Franciscus steunt homoseksuele geregistreerde partnerschappen, maar een intrinsiek kwaad kan geen wettelijk recht zijn

Valse consensus over wezenlijke zaken dreigt

Naast andere veranderingen wil de synode ook een einde maken aan het verplichte celibaat voor priesters en "gemarginaliseerde minderheden" opnemen zoals "hertrouwde gescheiden vrouwen, alleenstaande ouders, mensen die in een polygaam huwelijk leven, lhbt-mensen, enz." Het boek legt de synodale methodologie uit en legt uit hoe de hiërarchie "de spanning tussen these en antithese laat groeien totdat een consensuele synthese is bereikt."

Anglicaanse Kerk als verkeerde voorbeeld

Tegelijk toont het het falen aan van het synodale model in de Kerk van Engeland, door de getuigenissen van twee voormalige Anglicaanse geestelijken, dr. Gavin Ashenden en dr. Michael Nazir-Ali, beiden recent bekeerd tot het katholicisme. De synodale geest "put uit oude dwalingen en ketterijen" zoals de humanistische "conciliaristische stroming" die al in de 15e eeuw ontstond en "de hiërarchische macht van de paus wilde verminderen ten gunste van een conciliaire vergadering", legt het boek uit.

Paus onderworpen aan meerderheid?

In zo'n scenario zou de paus, gereduceerd tot primus inter pares (eerste onder zijns gelijken), zich moeten onderwerpen aan de besluiten van de synode die tot stand kwamen door een meerderheidsstemming van de deelnemers.

De pdf van de Nederlandse versie van het boek kan hier worden gedownload. De papieren versie kan hier besteld worden.