Paus Franciscus steunt homoseksuele geregistreerde partnerschappen, maar een intrinsiek kwaad kan geen wettelijk recht zijn

Paus Franciscus steunt homoseksuele geregistreerde partnerschappen, maar een intrinsiek kwaad kan geen wettelijk recht zijn

THEMA'S:

Francesco, een documentaire van Evgeniy Afineevski die op 21 oktober werd uitgebracht, schokte miljoenen katholieken, omdat paus Franciscus hierin zichtbaar de legalisering van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht onderschreef. Twee kardinalen, verschillende bisschoppen, priesters en leken benadrukten het voor de hand liggende: de pauselijke goedkeuring is onverenigbaar met de katholieke leer. Gebaseerd op de Schrift, de Traditie en haar eeuwige leer heeft de Kerk homoseksuele handelingen altijd veroordeeld als intrinsiek kwaad en een ernstige belediging voor God.1

Niemand kan zo naïef zijn om te veronderstellen dat twee personen van hetzelfde geslacht, beiden behept met een wanordelijke aantrekkingskracht tot hetzelfde geslacht, kuis samen kunnen leven in een schijnhuwelijk.

Een ongekende pauselijke verklaring

Dit zijn de woorden van de paus, zoals deze in de video te zien zijn:2 "Homoseksuelen hebben het recht om deel uit te maken van de familie. Ze zijn kinderen van God en hebben recht op een gezin. Niemand zou eruit gegooid moeten worden, of er ongelukkig door worden gemaakt... We moeten een wet creëren voor geregistreerd partnerschap. Op die manier zijn ze wettelijk gedekt. "3

Met zijn gebruikelijke meerduidigheid maakt paus Franciscus geen onderscheid tussen zij die lijden aan een ongewenste ongeordende homoseksuele neiging en zich daar met behulp van de genade tegen verzetten, en zij die niet alleen zondigen, maar, zoals vandaag de dag gebruikelijk is, trots zijn op hun belediging van God.

"Homoseksuelen... zijn kinderen van God"

Wat betreft de verklaring dat "homoseksuelen... kinderen van God zijn", moet een onderscheid worden gemaakt.

God is niet de Vader van alle mensen op dezelfde wijze. Hij kan niet gelijkmatig de Vader zijn van de rechtvaardige en de zondaar, de gelovige en de ongelovige, de volgelingen van het ware geloof en die van ketterij of de duisternis van het heidendom.

Volgens de Catechismus van het Concilie van Trente4 moet men onderscheid maken tussen Gods vaderschap als "schepper en heerser" en Zijn vaderschap "omdat Hij christenen adopteert door middel van genade".

Het goddelijk vaderschap als schepper geldt voor alle mensen zonder onderscheid. Het goddelijk vaderschap door adoptie uit genade doet dat niet. Het geldt alleen voor hen die het geloof in Jezus Christus aanvaarden en in Zijn vriendschap blijven.

Daarom komt goddelijke adoptie door geloof en heiligende genade. Door de heiligende genade in de ziel te vernietigen, veroorzaakt de doodzonde het verlies van de goddelijke adoptie.

In deze zin kunnen praktiserende homoseksuelen als zodanig geen "kinderen van God" worden genoemd.

Intrinsiek kwaad kan geen wettelijk recht zijn

Het is duidelijk dat de wet iedereen moet beschermen tegen onrechtvaardigheid en mishandeling. Dat is zo vanwege het natuurrecht, en niet vanwege een andere kwalificatie.

Dat kan echter niet als excuus worden gebruikt om speciale wetgeving te creëren ter bescherming van de homoseksuele handeling. Afwijkend moreel gedrag kan niet worden beschermd en bevorderd door een wet of het rechtssysteem van een land. Zoals paus Pius XII ons leerde, "wat niet overeenkomt met de waarheid of met de norm van de moraal, heeft objectief gezien geen recht om te bestaan, te worden verspreid of te worden aangewakkerd"5 .

Proberen het ongerechtvaardigde te rechtvaardigen

Gezien de reactie die door de Francesco-verklaring werd opgeroepen, zijn er enkele pogingen gedaan om het ongerechtvaardigde te rechtvaardigen. Ter verdediging van de Argentijnse paus werd beweerd dat zijn woorden niet gericht waren tot de homoseksuele filmmaker Evgeny Afineevsky, maar deel uitmaakten van een interview in 2019 met de Mexicaanse journaliste Valentina Alazrakiand en destijds gecensureerd werden in diens publieke distributie.6

Er werd ook beweerd dat, alhoewel de paus de woorden in de video van Afineevski wel uitgesproken zou hebben, deze in één enkele zin samengevoegd zouden zijn terwijl ze oorspronkelijk deel uitgemaakt zouden hebben van verschillende zinnen. Tot slot werd gezegd dat de paus sprak over "een wet voor burgerlijk samenleven" en niet over "geregistreerd partnerschap". Sommigen zeiden dat hij in ieder geval niet een homoseksueel "huwelijk" of de adoptie van kinderen door homoseksuele partners goedkeurde, beweringen die nooit waren gedaan.7

Niemand ontkende echter dat paus Franciscus de legalisering van homoseksuele verbintenissen verdedigde, en dat kon ook niet, want de Francesco-film laat hier geen twijfel over bestaan.8

Paus Franciscus verdedigde homoseksuele geregistreerde partnerschappen als kardinaal-aartsbisschop

De verzachtende verklaringen die werden gegeven om de gevolgen van de duidelijke breuk met de katholieke leer te verzachten, vielen uit elkaar ten overstaan van de verklaringen van twee Argentijnse prelaten. Zowel de aartsbisschop van La Plata, Mgr. Victor Manuel Fernández, als zijn voorganger, Mgr. Héctor Aguer, getuigden dat Jorge Mario kardinaal Bergoglio, toen hij aartsbisschop van Buenos Aires was, homoseksuele "geregistreerde partnerschappen" verdedigde.

Aartsbisschop Fernández, die verklaarde "ik ben meer dan een vriend, ik ben een zoon van Bergoglio"9, verduidelijkte dat "het gebruik van de Spaanstalige term 'convivencia civil'... in wezen gelijkwaardig is aan 'geregistreerd partnerschap'". De aartsbisschop postte op Facebook dat voordat hij paus werd, toenmalig kardinaal Bergoglio "altijd erkende dat, zonder het 'huwelijk' te noemen, er in feite zeer hechte verbintenissen bestaan tussen mensen van hetzelfde geslacht, die op zichzelf geen seksuele betrekkingen impliceren, maar wel een zeer intense en stabiele vereniging"10 .

In een verklaring die op 28 oktober werd gepubliceerd, bevestigde emeritus-aartsbisschop Héctor Aguer:

Als aartsbisschop van Buenos Aires stelde de toenmalige kardinaal Bergoglio in een plenaire vergadering van de Argentijnse bisschoppelijke conferentie voor dat de staat de rechtmatigheid van geregistreerde partnerschappen van homoseksuele mensen zou goedkeuren als een mogelijk alternatief voor wat “gelijkwaardig huwelijk” werd en wordt genoemd. Op dat moment werd tegen hem betoogd dat het niet alleen een politieke of sociologische kwestie was, maar dat het een moreel oordeel betrof; men kan dus niet de goedkeuring van een burgerlijke wet in strijd met de natuurlijke orde bevorderen. Er werd ook aan herinnerd dat deze doctrine herhaaldelijk in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie is vermeld. De plenaire vergadering van de Argentijnse bisschoppen heeft dit voorstel met een negatieve stemming verworpen.11

Een samenhangend geheel en altijd in dezelfde lijn

Paus Franciscus' laatste fout kan niet worden gezien als een op zichzelf staand feit. Het moet worden ingevoegd in een ononderbroken reeks van verklaringen, handelingen, gebaren en houdingen die een samenhangend geheel vormen, altijd in dezelfde lijn.

Zijn standpunt over de katholieke moraliteit, met name bij overspel en homoseksualiteit, is altijd op zijn minst dubbelzinnig geweest, te beginnen met de klinkende uitspraak: "Wie ben ik om te oordelen?" Deze zin werd al vroeg in zijn pontificaat in een interview geuit als antwoord op een vraag over de homoseksuele schandalen van Mgr. Battista Ricca in Uruguay. Paus Franciscus verdedigde de monseigneur tegen de beschuldigingen (die al door de Uruguayaanse bisschoppen waren erkend),12 en verklaarde uiteindelijk: "Als iemand homoseksueel is en God zoekt, en een goede wil heeft, wie ben ik dan om te oordelen? "13 De laatste zinsnede, "Wie ben ik om te oordelen", werd een pro-homoseksuele slogan.

Het is niet mogelijk om hier alle momenten te noemen waarop de paus door woorden of houdingen publieke sympathie voor homoseksuelen en transseksuelen heeft getoond. Bij wijze van voorbeeld echter: in januari 2015 liet hij zich fotograferen, geflankeerd door twee vrouwen, die als koppel leefde en waarvan één geloofde dat zij een transgender man was.14

In datzelfde jaar, op 3 oktober, tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten, ontving Paus Franciscus een mannelijk homoseksueel "koppel" bij de Nunciatuur in Washington en liet hij zich filmen terwijl hij hen liefdevol omhelsde. De video werd over de hele wereld bekeken.15

Het innemen van een principieel in plaats van een persoonlijk standpunt

Als praktiserende katholieken zijn wij vervuld van medelijden en bidden we voor hen die strijden tegen de gewelddadige verleiding om te zondigen, of het nu gaat om de homoseksuele zonde of om andere.

We zijn ons bewust van het enorme verschil tussen zij die worstelen met hun zwakheden en ernaar streven om deze te overwinnen en anderen die, in flagrante tegenstelling tot de traditionele christelijke moraal en de natuurlijke wet, hun zonde veranderen in een reden voor hoogmoed en proberen hun levensstijl op te leggen aan de samenleving als geheel. Wij bidden echter ook voor hen.

Volgens de uitdrukking die aan de heilige Augustinus wordt toegeschreven, "haten wij de zonde maar houden wij van de zondaar". En de zondaar liefhebben, zoals dezelfde Kerkleraar uitlegt, is hem het beste toewensen dat we voor onszelf kunnen verlangen, namelijk "dat hij God met een volmaakte genegenheid zal liefhebben". (St. Augustinus, De Moribus Ecclesiae Catholicae, nr. 49, www.newadvent.org/fathers/1401.htm)

Zekerheid van de overwinning

Deze pauselijke dwalingen vormen een monumentale beproeving voor het geloof van miljoenen katholieken. Sommigen zijn zelfs wanhopig en verlaten de Kerk om protestants, orthodox of zelfs niets te worden. Dit is verkeerd.

De Heiland heeft ons beloofd dat de Kerk onsterfelijk is. Toch laat Hij de Kerk, in haar menselijke aspect, door crises gaan. Hij doet dit om het geloof van de gedoopten te testen. Zoals prof. Plinio Corrêa de Oliveira zich graag herinnert, heeft Onze Lieve Heer in zijn lijdensweg in het Hof van Getsemane al deze crises voorzien en ervoor geleden. Hij heeft Zijn kostbaarste bloed vergoten zodat Zijn geliefde bruid, de Kerk, altijd heilig en heiligend zou blijven, in iedere storm.

De huidige crisis is de ergste die de Heilige Moeder Kerk ooit heeft moeten doorstaan. In de wetenschap dat dit zou gebeuren, stuurde Onze Lieve Heer zijn Heilige Moeder naar Fatima zodat haar boodschap de mensheid zou bijstaan. Zij sprak over kastijding - en de huidige crisis is zeker een vreselijke - maar zij intoneerde ook een grote lofzang op de overwinning: "Tenslotte zal mijn Onbevlekte Hart triomferen!"

Maria's zekerheid van de overwinning moedigt ons aan in deze apocalyptische crisis. Het sterkt ons om verder te vechten als ware zonen van de Kerk, vol liefde voor dat pausdom zonder welke de strijdende Kerk hier op aarde zou ophouden te bestaan: een eeuwige, kinderlijke, onvoorwaardelijke en trouwe liefde ondanks de vele malen dat slechte pausen de stem van een huurling in de plaats stelden van die van de Goede Herder.

Dit artikel is een vertaling van "Pope Francis Endorses Same-Sex Civil Unions, but Something Intrinsically Evil Cannot Be the Object of Legal Rights" dat eerder verscheen op tfp.org

Voetnoten

 1. Zie Raymond kardinaal Burke, "Verklaring over de uitspraken van Paus Franciscus met betrekking tot geregistreerd partnerschap", 22 oktober 2020, https://www.cardinalburke.com/presentations/statement-pope-francis-civil-unions; (Ludwig kardinaal Muller), Maike Hickson, "De kardinaal zegt dat katholieken het niet eens 'kunnen en moeten' zijn met de 'mening' van de Paus over homoseksuele geregistreerde partnerschappen. ‘Bij twijfel, blijf in de gratie van God.’" LifeSiteNews, 22 okt. 2020, https://www.lifesitenews.com/blogs/cdl.mueller-popes-words-on-gay-civil-unions-purely-private-expression-of-opinion-which-every-catholic-can-and-should-freely-contradict; John-Henry Westen, "Aartsbisschop Viganò, bisschoppen Tobin en Strickland reageren op de goedkeuring door de paus van homoseksuele geregistreerde partnerschappen", LifeSiteNews, 21 okt. 2020, https://www.lifesitenews.com/blogs/archbishop-vigano-and-bishops-tobin-strickland-respond-to-popes-approval-of-homosexual-civil-unions; Edward Pentin, "Bisschop Schneider tegen Paus Franciscus: voor uw zielenheil, trek de goedkeuring van homoseksuele geregistreerde partnerschappen in," 23 okt. 2020, https://edwardpentin.co.uk/bishop-schneider-to-pope-francis-for-sake-of-your-soul-retract-approval-of-same-sex-civil-unions/.
 2. Voor een goed gedocumenteerde studie van de katholieke leer over dit onderwerp, zie het TFP Committee on American Issues, Defending a Higher Law: Waarom wij ons moeten verzetten tegen het Homoseksuele "Huwelijk" en de Homoseksuele Beweging (Spring Grove, Penn.: The American Society for the Defense of Tradition, Family, and Property, 2004). Om dit boek in pdf-formaat te downloaden, gaat u naar https://www.tfp.org/images/books/Defending_A_Higher_Law.pdf.
 3. CNA-medewerkers, "Paus Franciscus roept op tot wettelijk geregistreerd partnerschap voor homoseksuele koppels, in een afwijking van het Vaticaanse standpunt", Catholic News Agency, 21 okt. 2020, https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-calls-for-civil-union-law-for-same-sex-couples-in-shift-from-vatican-stance-12462. (Nadruk is de onze.)
 4. Zie The Catechism of the Council of Trent (Rockford, Ill.: Tan Books, 1982), 20-1. Zie ook S. Gonzalez, S.J., De gratia, in Sacrae Theologiae Summa (Madrid: B.A.C., 1950), III, ca. 2, a. 3, nr. 208-19.
 5. Pius XII, toespraak Ci Riesce (bij de nationale conventie van Italiaanse katholieke juristen), 6 dec. 1953, https://www.ewtn.com/catholicism/library/ci-riesce-8948.
 6. Zie Nicole Winfield, "Francis wordt 1ste Paus die homoseksuele geregistreerde partnerschappen steunt," AP, 21 okt. 2020, https://apnews.com/article/pope-endorse-same-sex-civil-unions-eb3509b30ebac35e91aa7cbda2013de2.
 7. Cindy Wooden, ,,Transcript toont het Onderscheid van de Paus tussen Homoseksueel Huwelijk, Geregistreerd Partnerschappen," Cruxnow.com, 27 okt. 2020, https://cruxnow.com/vatican/2020/10/transcript-shows-popes-distinction-between-gay-marriage-civil-unions/; Nicole Winfield, “Vaticaan breekt Stilte, verklaart de Opmerkingen over Geregistreerde Partnerschappen van de Paus," AP, 2 Nov. 2020, https://apnews.com/article/pope-francis-vatican-civil-union-comment-8f53e237da41da9891564268f1a2e66a.
 8. Zie “Franciscus Keurt Geregistreerde Partnerschappen voor Homoseksuelen Goed in nieuwe Documentaire ‘Francesco,’” Novus Ordo Watch, 21 okt. 2020, https://www.youtube.com/watch?v=vJz6jZG3b8U.
 9. “Víctor Manuel Fernández: ‘Más que Amigo, Soy Hijo de Bergoglio. Sus Palabras me Han Marcado Para el Resto de mi Vida,’” Religion Digital, 2 sept. 2020, https://www.religiondigital.org/america/Mons-Fernandez-cosas-Francisco-marcado-argentina-amigo-papa_0_2264773539.html
 10. CNA Staff, “Argentijnse Aartsbisschop en adviseur van Paus Franciscor zegt ‘Geregistreerde Partnerschappen’ niet verkeerd vertaald in Documentaire,” CNA, 22 okt. 2020, https://www.catholicnewsagency.com/news/argentine-archbishop-and-pope-francis-advisor-says-civil-union-not-mistranslated-in-documentary-95995.
 11. Aartsbisschop Héctor Aguer, “InfoCatolica, La Familia: Esposa, Esposo, Hijos. A Propósito de una Declaración Papal,” InfoCatolica, 28 okt. 2020, https://www.infocatolica.com/?t=opinion&cod=38975
 12. Sandro Magister, "De Prelaat van de Homoseksuele Lobby", www.Chiesa, 18 juli 2013, http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350561bdc4.html?eng=y; Matthew Hoffman, "Uruguayaanse krant bevestigt beschuldigingen van homoseksueel gedrag door een bankbediende van het Vaticaan", LifeSiteNews, 23 juli 2013, https://www.lifesitenews.com/news/uruguayan-newspaper-confirms-accusations-of-homosexual-conduct-by-vatican-b.
 13. "Apostolische Reis naar Rio De Janeiro op de gelegenheid van de XXVIII Wereld Jeugddag -Persconferentie van Paus Franciscus tijdens de Terugkeervlucht- Papale Vlucht - Zondag, 28 juli 2013," http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-conferenza-stampa.html; Rachel Donadio, "Over Homo-Priesters, vraagt Paus Franciscus, 'Wie ben ik om te oordelen?" The New York Times, 29 juli 2013, https://www.nytimes.com/2013/07/30/world/europe/pope-francis-gay-priests.html; Magister, "The Prelate of the Gay Lobby."
 14. John-Henry Westen, "Paus Francis noemt Vrouw met geslachtsveranderingsoperatie een 'Man' en noemt Partners 'Getrouwd'," LifeSiteNews, 3 okt. 2016, https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-calls-woman-with-sex-change-operation-a-man-and-calls-partners.
 15. Ashley Gold, “Paus Francis ontmoette een homokoppel op de Vaticaanse ambassade in de VS,” BBC News, 2 okt. 2015, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-34428407.