Paus Franciscus: "Als je niet met het Concilie bent, ben je niet met de Kerk!" En het Concilie? Is deze met de Kerk?

Paus Franciscus: "Als je niet met het Concilie bent, ben je niet met de Kerk!" En het Concilie? Is deze met de Kerk?

THEMA'S:

Op 30 januari, sprekend tot Italiaanse bisschoppen over catechese, veranderde paus Franciscus plotseling van onderwerp en sprak over het Tweede Vaticaans Concilie.

Hij verklaarde: "Het Concilie is het leergezag van de Kerk. Ofwel ben je bij de Kerk en volg je dus het Concilie, en als je het Concilie niet volgt of het op je eigen manier interpreteert, zoals je wilt, ben je niet bij de Kerk."1

Meer dan vijftig jaar na het einde van het Concilie is dit de eerste keer dat een paus zich zo heeft uitgesproken. De Argentijnse paus doet dat graag uit de losse pols en week hierbij af van de voorbereide tekst die hij aan het lezen was.

Deze verklaring is zeer ernstig, omdat theologen en geleerden sinds het einde van Vaticanum II dubbelzinnigheden en dwalingen in kaart hebben gebracht.

Desondanks zou volgens paus Franciscus iedereen die aantoont dat sommige teksten van Vaticanum II niet te rijmen zijn met de eeuwige leer van de Kerk, en die weigert de nieuwe leerstellingen te aanvaarden uit trouw aan het geloof van de eeuwen, geëxcommuniceerd worden.

Kan dat waar zijn? Nee. Men kan niet van de Kerk worden uitgesloten omdat men trouw is aan haar onfeilbare leer.

De bewijslast dat de nieuwe leerstellingen niet in strijd zijn met het onfeilbare dogma ligt bij de vernieuwers. In dit artikel zullen wij slechts één voorbeeld van de tegenstrijdigheden bekijken om te illustreren hoe niet aan deze last is voldaan.

Een "pastoraal", en geen dogmatisch Concilie

Vaticanum II is sui generis in die zin dat het verondersteld wordt een "pastoraal" Concilie te zijn en niet dogmatisch. In feite heeft het noch dwalingen veroordeeld, noch geloofswaarheden verkondigd.

In zijn openingstoespraak, op 11 oktober 1962, maakte paus Johannes XXIII duidelijk dat het beraad "hoofdzakelijk pastoraal" zou zijn en dat de katholieke leer "moest worden bestudeerd en uiteengezet [door het Concilie] met gebruikmaking van de moderne methoden van onderzoek en de literaire vormen van het moderne denken".2

Tegelijkertijd zei de paus dat het Concilie de moderne dwalingen niet zou veroordelen, maar "het medicijn van de barmhartigheid" zou gebruiken in plaats van de "wapens van de striktheid" tegen hen.3

Bij het sluiten van het Concilie verklaarde Paulus VI dat "het leergezag van de Kerk […] geen buitengewone dogmatische uitspraken [heeft] willen doen".4

Bovendien bevestigde Paulus VI op de algemene audiëntie van 12 januari 1966 dat "gezien het pastorale karakter van het Concilie, het heeft vermeden op buitengewone wijze dogma's uit te spreken die de noot van onfeilbaarheid droegen; maar het heeft niettemin zijn leer bekrachtigd met het gezag van het hoogste gewone leergezag".5

Op de algemene audiëntie van 8 maart 1967 bevestigde dezelfde paus dat het Concilie als een van zijn geprogrammeerde punten had "geen nieuwe plechtige dogmatische definities uit te vaardigen".6

Vaticanum II heeft er dus voor gekozen geen gebruik te maken van de onfeilbaarheid die de gelovigen verplicht te aanvaarden hetgeen is bepaald, op straffe van ketterij en automatische uitsluiting uit de Kerk.

Lees ook: Paus Franciscus steunt homoseksuele geregistreerde partnerschappen, maar een intrinsiek kwaad kan geen wettelijk recht zijn

Het is waar dat ook het gewone leergezag van de Kerk moet worden aanvaard. Dit leergezag geniet echter niet per se onfeilbaarheid en kan dus fouten bevatten en iets bevestigen dat tegengesteld is aan de leer die al onfeilbaar is onderwezen. Wanneer een nauwkeurig onderzoek in het licht van de traditionele leer aantoont dat de gewone leer onjuist is, moet zij worden verworpen.7

Nu is het gewone leergezag van Vaticanum II op belangrijke punten in tegenspraak met het vroegere onfeilbare leergezag.

Dogmatisch relativisme

Zoals hierboven vermeld, maakte het Concilie, na de uitdrukkelijke wens van Johannes XXIII, gebruik van moderne filosofieën. Het deed dit ondanks de waarschuwing van Pius XII: "Het is duidelijk … dat dergelijke [pogingen] [om dogma's te laten uitdrukken met moderne filosofische concepten] niet alleen leiden tot wat zij dogmatisch relativisme noemen, maar dat zij het in feite bevatten. "8

De basis van dogmatisch relativisme is de ontkenning van absolute waarheid en het volledige onderscheid met dwaling. Volgens de Stanford Encyclopedia of Philosophy, "is relativisme, ruw gezegd, de opvatting dat waarheid en onwaarheid, goed en fout, maatstaven voor redeneren, en procedures voor rechtvaardiging producten zijn van verschillende conventies en beoordelingskaders en dat hun gezag beperkt is tot de context waarin ze tot stand komen. "9

Het relativisme verklaart de uitspraak van Johannes XXIII dat het Concilie geen veroordelingen zou uitspreken. Omdat er geen absolute waarheden zijn, gaat de Kerk, die vroeger dwalingen veroordeelde, nu met hen in dialoog.

Een leerstellige waarheid waarin dit relativisme het duidelijkst naar voren komt, is de noodzaak van de Kerk om verlossing te bereiken.

"Geen redding buiten de Kerk', een dogma van het geloof

Deze geloofswaarheid werd vanaf de vroegste tijden door Kerkvaders en Kerkleraren onderwezen en door Concilies en ontelbare pausen herhaald.

Paus Gregorius XVI (1831-1846) getuigt hiervan in zijn encycliek Summo Iugiter (27 mei 1832). Hij bevestigt dat dit "geloofsartikel" werd onderwezen "door de Kerkvaders van weleer in een bijna oneindig aantal". Hij noemt onder andere "de heilige Gregorius de Grote, die duidelijk verklaart dat dit de leer van de Katholieke Kerk was. Hij zegt: "De heilige universele Kerk verkondigt dat God niet op de juiste wijze aanbeden kan worden dan binnen haar. Daarom, wie zich daarbuiten bevindt, zal absoluut niet in staat zijn zichzelf te redden.'"

Hij vervolgt: "Er zijn ook plechtige documenten van de Kerk, die hetzelfde dogma verkondigen. Het decreet over het geloof, afgekondigd door onze voorganger Innocentius III met instemming van het Vierde Oecumenisch Concilie van Lateranen, luidt: "Eén, in waarheid, is de universele Kerk van de gelovigen; buiten haar kan niemand zich op enigerlei wijze redden."" Hij voegt eraan toe: "Tenslotte wordt hetzelfde dogma uitdrukkelijk aangetroffen in de geloofsbelijdenissen voorgesteld door de Apostolische Stoel."

Gregorius XVI concludeert dan ook: "Wie zich daarbuiten bevindt, zal zich absoluut niet kunnen redden. "10

Dit is dus een onfeilbare waarheid. Pius XII (1939-1958) keurde de brief van 8 augustus 1949 van de Heilige Congregatie van het Heilig Officie aan de aartsbisschop van Boston goed: "Onder de dingen die de Kerk altijd heeft gepredikt en nooit zal ophouden te prediken, bevindt zich ook de onfeilbare uitspraak dat er buiten de Kerk geen verlossing is".11

Dezelfde Pius XII, en vóór hem ook Pius IX (1846-1878), legde echter uit dat zij die door onoverwinnelijke onwetendheid buiten het lichaam van de Kerk staan, maar leven volgens de natuurlijke zedenwet, naastenliefde hebben en een brandend verlangen om God te gehoorzamen, op de een of andere manier met de Kerk verbonden zijn en redding kunnen verkrijgen.12

Lees ook: Waarom Sint-Johannes de doper een model is voor hen die de moed hebben om nee te zeggen

Om gered te worden, moeten zij die tot ketterse of schismatische sekten of tot het heidendom behoren, daar slechts "materieel" zijn, d.w.z. zonder zich formeel aan te sluiten bij de dwaling en rebellie die zij bevatten.13

Zoals Pius IX waarschuwt, is het onmogelijk de eeuwige heerlijkheid te bereiken door "in dwaling te leven en vervreemd te zijn van het ware geloof en de katholieke eenheid. "14

Een dogma dat in de praktijk wordt ontkend

Lumen Gentium (LG), Vaticanum II's Dogmatische Constitutie over de Kerk, is het belangrijkste document van het Concilie omdat onze religie afhangt van wat de Katholieke Kerk is.

Hoewel LG zegt dat er buiten de Kerk geen verlossing is, ontkent het in de praktijk dit dogma door de Kerk voor te stellen als op de een of andere manier verbonden met alle religies, die het als heiligmakend en heilbrengend beschouwt.

In artikel 14 stelt de LG duidelijk dat de Kerk "noodzakelijk is voor het heil," en "wie daarom, wetende dat de katholieke Kerk door Christus noodzakelijk is gemaakt, weigert toe te treden of erin te blijven, kan niet zalig worden. "15

Het volgende gedeelte spreekt deze verklaring echter tegen. Verwijzend naar hen die "niet het geloof in zijn geheel belijden of de eenheid van gemeenschap met de opvolger van Petrus niet bewaren" (d.w.z. ketters en schismatici), beweert LG dat de heilige Geest "onder hen werkzaam is met Zijn heiligende kracht" en velen versterkt "tot het vergieten van hun bloed. "16

Unitatis Redintegratio, het decreet van het Concilie over de oecumene, gaat nog verder door te beweren dat de heilige Geest niet alleen werkt op individuen in de staat van onoverwinnelijke onwetendheid, maar dat Hij dat ook doet door kerken die van de katholieke Kerk zijn afgescheiden. Het zegt inderdaad: "Hieruit volgt dat de afgescheiden Kerken en Gemeenschappen als zodanig … de Geest van Christus niet heeft nagelaten ze te gebruiken als heilsmiddelen die hun werkzaamheid ontlenen aan de volheid van de Genade en de Waarheid die aan de Kerk is toevertrouwd. "17

Als mensen zichzelf kunnen heiligen en zelfs martelaar worden buiten de Kerk, en als ketterse en schismatische sekten kunnen dienen als "heilsmiddelen", wat blijft er dan over van het dogma dat er "geen heil is buiten de Kerk"? Het wordt een betekenisloze, inhoudsloze formule.

Niettemin is deze nieuwe opvatting in LG in tegenspraak met het kerkelijk leergezag zoals duidelijk gesteld door het Concilie van Florence:

Het Concilie] gelooft vast, belijdt en verkondigt dat zij die niet binnen de Katholieke Kerk leven, niet alleen heidenen, maar ook Joden en ketters en schismaten, geen deel kunnen krijgen aan het eeuwige leven, maar zullen vertrekken "naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is" [Matt. 25: 41], tenzij zij vóór het einde van hun leven aan de kudde zijn toegevoegd; en dat de eenheid van het kerkelijk lichaam zo sterk is dat alleen aan hen die erin blijven de sacramenten van de Kerk ten goede komen voor het heil, en dat vasten, aalmoezen geven en andere functies van vroomheid en oefeningen van christelijke dienstbaarheid eeuwige beloning opleveren, en dat niemand, welke aalmoezen hij ook heeft gegeven, zelfs als hij bloed heeft vergoten voor de naam van Christus, zalig kan worden, tenzij hij in de boezem en de eenheid van de Katholieke Kerk is gebleven. 18

De Heilige Geest heiligt niet buiten de Kerk

Pius XII leert dat de Heilige Geest niet heiligt buiten de Kerk: "Tenslotte, terwijl Hij [de Heilige Geest] door zijn genade voorziet in de voortdurende groei van de Kerk, weigert Hij toch door heiligende genade te wonen in die leden die geheel van het Lichaam zijn afgescheiden. "19

De heilige Geest schenkt de mensen bekeringsgenaden om de dwaling op te geven en zich bij de Kerk aan te sluiten, omdat in de huidige orde, dat wil zeggen nadat Jezus de verlossing heeft volbracht en zijn Kerk heeft gesticht, de heiligmakende genaden worden geschonken in functie van de Kerk, zoals de jezuïet-theoloog Ludovico Lercher beklemtoont: "In de huidige orde wordt geen enkele bovennatuurlijke genade gegeven behalve in opdracht van de Kerk van Christus. Daarom spoort de heilige Geest de mensen aan en helpt hen om tot de kennis van de waarheid te komen en zich vervolgens te laten opnemen als leden van de Kerk. "20

God kan niet tegenstrijdig zijn

In artikel 16 zegt LG dat de Kerk "verwant" is met het Joodse volk, "uit wie Christus naar het vlees geboren is" en dat zij "God het dierbaarst blijft".21

Nostra Aetate (de verklaring van het Concilie over de relatie van de Kerk met niet-christelijke godsdiensten) zegt dat het Joodse volk, dat het Oude Verbond ontving, door God geliefd blijft vanwege de patriarchen, en dat "het geestelijk patrimonium dat christenen en Joden gemeen hebben zo groot is. "22

Maar tussen het oudtestamentische volk Israël en het huidige jodendom was er een breuk door de verwerping van Jezus Christus, de eigenlijke reden van Gods belofte en verbond met het joodse volk.

In zijn encycliek Mystici Corporis Christi, stelt Paus Pius XII: "[Door] de dood van onze Verlosser heeft het Nieuwe Testament de plaats ingenomen van de Oude Wet, die was afgeschaft." Verderop zegt hij: "Aan het kruis is de Oude Wet gestorven, om spoedig begraven te worden en een drager van de dood te zijn. "23

LG zegt verder dat het "heilsplan ook de moslims omvat, die, terwijl zij het geloof van Abraham belijden, samen met ons de ene en barmhartige God aanbidden. "24

Lees ook: Sint-Bernardus leert ons houd: uw ogen op Onze Lieve Vrouw gericht

Hoe is het mogelijk dat christenen samen met moslims een God aanbidden die voor ons Trinitair is - Vader, Zoon en Heilige Geest, drie personen in één God - en voor hen Unitarisch is? Hoe kunnen wij samen met hen bidden, wanneer zij de Gezegende Drievuldigheid beschouwen als polytheïsme dat door het zwaard moet worden uitgeroeid?25

Schuldeloze Atheïsten

LG verklaart dat ook zij die buiten hun schuld het Evangelie niet kennen, de zaligheid kunnen verkrijgen. Dat is mogelijk, zoals we gezien hebben, wanneer het louter om passieve ongelovigen gaat die de natuurlijke moraalwet naleven en door een daad van liefde tot God "door begeerte" met de Kerk verbonden zijn.

LG verklaart verder dat de noodzakelijke hulp voor het heil ook ontvangen wordt door hen die, "zonder schuld hunnerzijds, nog niet tot een uitdrukkelijke kennis van God gekomen zijn" - atheïsten dus - maar die "met Zijn genade ernaar streven een goed leven te leiden. Het goede of de waarheid dat bij hen gevonden wordt, wordt door de Kerk beschouwd als een voorbereiding op het Evangelie. "26

Een doctrine in praktijk gebracht

De leer van LG over de Kerk (aangevuld met Unitatis Redintegratio, over de oecumene, en Nostra Aetate, over de dialoog met niet-christelijke godsdiensten) bleef niet in abstracto, maar werd in de praktijk gebracht. Een van de vele voorbeelden hiervan was de interreligieuze bijeenkomst in Assisi op 27 oktober 1986. Daaraan werd deelgenomen door tweeëndertig christelijke en elf niet-christelijke groepen. Er werden christelijke en heidense gebeden uitgesproken en ceremonies gehouden.27

In de praktijk hebben veel gebeurtenissen na het Concilie het dogma ontkend dat er buiten de Kerk geen verlossing is. Paus Franciscus heeft dit dogma doctrinair ontkend door op de interreligieuze bijeenkomst in Abu Dhabi van 4 februari 2019 het Document over Menselijke Broederschap te ondertekenen, waarin ondubbelzinnig wordt bevestigd dat God "het pluralisme en de verscheidenheid van religies" wil. "28

Door alles wat Vaticanum II zegt te dogmatiseren en degenen die de nieuwe doctrines van Vaticanum II niet aanvaarden te "excommuniceren", gaat paus Franciscus in tegen de "geest van het Concilie" en de uitdrukkelijke bedoelingen van de paus die deze kerkelijke vergadering opende en van degene die haar sloot.

De hierboven genoemde dwalingen, met name de teksten van het Concilie die in tegenspraak zijn met het katholieke dogma dat er "geen redding buiten de Kerk is", en de praktische ontkenning van dit dogma in de oecumenische uitvoering van deze leer van het Concilie, kunnen niet worden aanvaard.

Vertrouwend op de tussenkomst van Maria Allerheiligste, die in Fatima de triomf van haar Onbevlekt Hart heeft beloofd, blijven wij trouw aan de katholieke leer die altijd is onderwezen door de Vaders en Doctoren van de Kerk, de Pausen en de Concilies.

Dit artikel is vertaald, en verscheen eerder op tfp.org, onder de titel: Pope Francis: If You’re Not With the Council Then You’re Not With the Church! And the Council? Is it With the Church?

Voetnoten

 1. Adriana Masotti, "Il Papa: chi non segue il Concilio non sta con la Chiesa," Vatican News, 30 jan. 2021, https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-01/papa-francesco-udienza-ufficio-catechistico-cei-concilio-chiesa.html.
 2. Ralph M. Wiltgen, S.V.D., The Rhine Flows Into the Tiber: The Unknown Council (New York: Hawthorne Books, 1967), 14. (Onze nadruk.) Zie ook Walter M. Abbot, S.J. en Joseph Gallagher, eds. The Documents of Vatican II (New York: Guild Press-America Press-Association Press, 1966), 715. Wij baseren ons hier op de tekst van de openingstoespraak zoals die de volgende dag door L'Osservatore Romano is gepubliceerd en door bijna alle verzamelingen van Vaticanum II-documenten in verschillende talen is overgenomen. De Italiaanse tekst van de toespraak, gepubliceerd in L'Osservatore Romano, verschilt enigszins van de Latijnse versie. Hij is explicieter in zijn aanvaarding van de moderne methodologie en denkwijze. (Zie Romano Amerio, Iota Unum, trans. John P. Parsons [Kansas City, Mo.: Sarto House, 1996], 78.) De Latijnse tekst is de officiële tekst vanuit strikt canoniek standpunt. De Italiaanse versie is echter belangrijk om de geest van de paus en zijn bedoelingen met het Concilie te kennen. Het lijkt de originele versie te zijn, want in een toespraak tot de kardinalen citeerde Johannes XXIII de Italiaanse tekst uit L'Osservatore. Hieruit blijkt dat de versie van L'Osservatore de gedachten en de bedoelingen van Johannes XXIII voor het Concilie goed weergaf. Zie "Discorso Del Santo Padre Giovanni XXIII Al Sacro Collegio e Alla Prelatura Romana In Occasione Della Solennità Del Santo Natale," 23 dec. 1962, http://www.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621223_prelatura-romana.html. "Solenne Apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II - Discorso del Santo Padre Giovanni XXIII," 11 okt. 1962, no. 5, http://www.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council.html.
 3. Plechtige Opening van het Oecumenisch Concilie Vaticanum II - Toespraak van de Heilige Vader Johannes XXIII. "Er is geen tijd waarin de Kerk zich niet tegen deze dwalingen heeft verzet; zij heeft ze ook vaak veroordeeld, en soms met de grootste striktheid. Wat de huidige tijd betreft, geeft de bruid van Christus er de voorkeur aan het medicijn van de barmhartigheid te gebruiken in plaats van de wapens van de striktheid ter hand te nemen". Ibid., nr. 7, 2.
 4. "Toespraak van paus Paulus VI tijdens de laatste algemene vergadering van het Tweede Vaticaans Concilie", 7 dec. 1965, http://www.vatican.va/content/paul-vi/en/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651207_epilogo-concilio.html.
 5. Paulus VI, Algemene Audiëntie (12 jan. 1966), http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/audiences/1966/documents/hf_p-vi_aud_19660112.html. (Onze vertaling en nadruk.)
 6. Paulus VI, Algemene Audiëntie (8 mrt. 1967), http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/audiences/1967/documents/hf_p-vi_aud_19670308.html. (Onze vertaling.)
 7. Zie Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, Can Documents of the Magisterium of the Church contain Errors? (Spring Grove, Penn.: The American Society for the Defense of Tradition, Family, and Property-TFP, 2015).
 8. Pius XII, Encycliek Humani Generis (12 aug. 1950), nr. 16, http://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis.html. (Onze nadruk.)
 9. Maria Baghramian en J. Adam Carter, "Relativisme," The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021 Edition), Edward N. Zalta, ed., https://plato.stanford.edu/entries/relativism/.
 10. Gregorius XVI, Brief Summo Iugiter, http://www.vatican.va/content/gregorius-xvi/it/documents/breve-summo-iugiter-27-maggio-1832.html. (Onze vertaling en nadruk.)
 11. Benedictijner monniken van Solesmes, The Church, vert. Mother E. O'Gorman, R.S.C.J. (Boston: St. Paul Editions, 1962, 1980), 645. Brief van de Heilige Congregatie van het Heilig Officie (8 aug. 1949), https://www.ewtn.com/catholicism/library/letter-to-the-archbishop-of-boston-2076.
 12. Zie Pius XII, Encycliek Mystici Corporis Cristi, http://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi.html; Pius IX, Encycliek Quanto Conficiamur Moerore, https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9quanto.htm.
 13. Zie Ludovico Lercher S.J., Institutiones Theologiae Dogmatice, (Barcelona: Herder, 1945), vol. 1, 235.
 14. Pius IX, Quanto Conficiamur Moerore.
 15. Lumen Gentium, nr. 14, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html.
 16. Ibid., nr. 15.
 17. Unitatis Redintegratio, nr. 3, https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_en.htm.
 18. Bull Cantata Domino, 4 feb. 1442, in Heinrich Denzinger, Enchiridion symbolorum, 714, http://patristica.net/denzinger/#n700. (Onze nadruk.)
 19. Pius XII, Mystici Corporis Christi, no. 57.
 20. Ludovico Lercher, S.J., Institutiones Theologiae Dogmaticae (Barcelona: Herder, 1945), 1: 252.
 21. Lumen Gentium, nr. 16.
 22. Nostra Aetate, nr. 4, https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html.
 23. Pius XII, Mystici Corporis Christi, 29, 30. In hun commentaar op Romeinen 11,25-32, stellen de Jezuïetenvaders Bover en Cantera: "Paulus kondigt duidelijk de toekomstige bekering van Israël aan. Deze bekering, althans in moreel opzicht, zal universeel zijn, en zal plaatsvinden nadat alle volkeren het Evangelie hebben aanvaard." Jose Maria Bover, S.J. en Francisco Cantera Burgos, S.J., Sagrada Biblia (Madrid: Biblioteca de Auctores Cristianos, 1961), 130, noot.
 24. Lumen Gentium, nr. 16.
 25. Zie De Koran, 4:171, 5:73, en 5:116. "Polytheïsten" moeten gedood worden: Koran 9:5. Zie Luiz Sérgio Solimeo, Islam and the Suicide of the West (Spring Grove, Penn.: The American Society for the Defense of Tradition, Family, and Property, 2018).
 26. Lumen Gentium, nr. 16.
 27. Zie Henry Sire, Phoenix from the Ashes (Kettering, OH: Angelico, 2015), 382-8; zie ook William F. Murphy, "Remembering Assisi After 20 Years," America 195, no. 12 (23 okt. 2006), https://www.americamagazine.org/issue/588/article/remembering-assisi-after-20-years.
 28. Luiz Sérgio Solimeo, "Theological and Canonical Implications of the Declaration Signed by Pope Francis in Abu Dhabi," TFP.org, 27 feb. 2019, https://www.tfp.org/theological-and-canonical-implications-of-the-declaration-signed-by-pope-francis-in-abu-dhabi/.